ตลาดหลักทรัพย์

อาณาจักรดัชนีราคาหุ้น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

04-03-2555-01

พัฒนาการที่สำคัญของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
28 เมษายน 2549
เปิดดำเนินการซื้อขาย โดยเริ่มซื้อขาย SET50 Index Futures เป็นสินค้าตัวแรก
28 สิงหาคม 2549
เริ่มให้ซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
18 กันยายน 2549
แต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับ SET50 Index Futures เป็นครั้งแรก
9 เมษายน 2550
ลงนามบันทึกความร่วมมือกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไต้หวัน (Taiwan Futures Exchange: TAIFEX)
3 กันยายน 2550
เริ่มให้ซื้อขายผ่านช่องทาง Direct Market Access (DMA)
29 ตุลาคม 2550
เปิดซื้อขาย SET50 Index Options
16 พฤษภาคม 2551
ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Chicago Board Options Exchange (CBOE)
5 กันยายน 2551
ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ The Options Industry Council (OIC)
24 พฤศจิกายน 2551
เปิดซื้อขาย Stock Futures ชุดแรก มีหุ้นอ้างอิง 3 หลักทรัพย์
26 พฤศจิกายน 2551
CFTC อนุญาตให้ผู้ลงทุนสหรัฐฯ ซื้อขาย SET50 Futures ใน TFEX
2 กุมภาพันธ์ 2552
เปิดซื้อขาย 50 Baht Gold Futures
22 มิถุนายน 2552
เพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures อีก 11 หลักทรัพย์ รวมทั้งหมดเป็น 14 หลักทรัพย์
2 สิงหาคม 2553
เปิดซื้อขาย 10 Baht Gold Futures
18 ตุลาคม 2553
เปิดซื้อขาย 5 Years Government Bond Futures
8 พฤศจิกายน 2553
เริ่มให้บริการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trade Transaction)
29 พฤศจิกายน 2553
– เปิดซื้อขาย 3 Months BIBOR Futures และ 6 Months THBFIX Futures
– เปิดให้บริการรับวางหลักประกันเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศ
โดยเริ่มต้นด้วยการรับหลักประกันเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และยูโร
21 มีนาคม 2554
เพิ่มหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures อีก 16 ตัว รวมทั้งหมดเป็น 30 ตัว
20 มิถุนายน 2554
เปิดซื้อขาย Silver Futures พร้อมขยายเวลาซื้อขายช่วงกลางคืน
17 ตุลาคม 2554
เปิดซื้อขาย Brent Crude Oil Futures
5 มิถุนายน 2555
เปิดซื้อขาย USD Futures
29 ตุลาคม 2555
เปิดซื้อขาย Sector Futures
ปรับปรุงลักษณะของสัญญาของ SET50 Index Futures และ SET50 Index Options
1 มกราคม 2556
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการดำเนินงาน

          บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล สินค้าที่สามารถจัดให้มีการซื้อขายได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) และออปชันบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ได้แก่
 • อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์
 • อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย
 • อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่น ๆ ได้แก่ ทองคำ โลหะเงิน น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน หรืออื่นๆ
  ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณค่าและประโยชน์แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 • เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในธุรกิจสามารถใช้เป็น
  เครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการบริหารเงินลงทุนและธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล
 • เป็นทางเลือกของการลงทุน ภายใต้ระบบการซื้อขายที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีสภาพคล่อง รวมทั้งมั่นใจใน
  ระบบการชำระราคาสำหรับทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยจะมีสำนักหักบัญชีที่มีความมั่นคงเป็นคู่สัญญา
 • ให้ผู้ลงทุนมีแหล่งข้อมูลที่สะท้อนความคาดหวังของผู้ที่อยู่ในตลาดที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ส่งผลให้ผู้ลงทุนและ
  ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

          เพื่อดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจของสาธารณชน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จึงกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงานบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยึดถือเพื่อเป็นหลักการและคุณธรรมประจำใจในการปฏิบัติงาน
โดยมีหัวข้อ ดังนี้
 • ข้อพึงปฏิบัติทั่วไป
  o ข้อพึงปฏิบัติต่อตนเอง
  o ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ลงทุน ผู้ใช้บริการ ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
  o ข้อพึงปฏิบัติต่อองค์กร
 • ข้อพึงปฏิบัติระหว่างพนักงาน
 • ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา

บทบาทของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อตลาดทุน

        ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพในตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากอนุพันธ์สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการต้องเผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนุพันธ์สามารถอ้างอิงกับราคา หรือดัชนีราคาของสินค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ราคา-พันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมัน ราคาทองคำ ราคาสินค้าเกษตร เป็นต้น ด้วยความหลากหลายของสินทรัพย์อ้างอิงนี้ ทำให้อนุพันธ์สามารถใช้จัดการกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆได้อย่างคล่องตัว เช่น ในภาคการผลิต ผู้ผลิตสามารถใช้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าต่างๆ ในการควบคุมราคาต้นทุนสินค้าทั้งทางด้านต้นทุนราคาวัตถุดิบและต้นทุนด้านการผลิต สามารถใช้ควบคุมราคาจัดจำหน่ายสินค้ารวมถึงสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ภายนอก เช่น ควบคุมราคาอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้นในภาคการเงินก็เช่นกัน ผู้ลงทุนหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ต้องเผชิญความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ การใช้อนุพันธ์ทางการเงินนี้ ช่วยให้ผู้ลงทุน และผู้ที่ประกอบธุรกิจในตลาดทุน สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพประโยชน์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกประการหนึ่ง คือ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุน อนุพันธ์ทางการเงินนั้นสามารถนำมาซื้อขาย เพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา หรือทำกำไรจากทิศทางการขึ้นลงของตัวแปรทางการเงินต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน ยิ่งไปกว่านั้น อนุพันธ์ยังมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบกลยุทธ์จัดการการลงทุนในแบบที่หลากหลายและคล่องตัว ช่วยให้การบริหารจัดการการลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์ดังที่วางไว้

กลยุทธ์และภารกิจสู่เป้าหมาย

        เพื่อบรรลุพันธกิจของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์และภารกิจในการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
1. สินค้า (Product)
         บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ วางกลยุทธ์โดยการจัดให้มีสินค้าหรืออนุพันธ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ลงทุนให้มีประเภทและชนิดของอนุพันธ์ที่มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดดำเนินงานโดยจัดให้มีการซื้อขายฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 (SET50 Index Futures) เป็นสินค้าลำดับแรกในวันที่ 28 เมษายน 2549 จากนั้น ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความหลากหลายของสินค้าครอบคลุมตลาดเงินและตลาดทุนมากขึ้น ได้แก่ Stock Futures, Gold Futures, Interest Rate Futures, Silver Futures อีกทั้งยังมีการจัดบริการเกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นไปตามพัฒนาการของตลาดในต่างประเทศและเป็นไปตามแนวทางสากลมากขึ้น ได้แก่ การให้บริการซื้อขายแบบรายใหญ่ (Block Trading Transaction) การขยายเวลาซื้อขาย (Extended Trading Hours)
2. ความหลากหลายของผู้ลงทุน (Diversity of Participants)
        ความหลากหลายของประเภทและปริมาณของผู้ลงทุนเป็นปัจจัยสำคัญของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการเสริมสร้างสภาพคล่องและสนันสนุนให้ราคาซื้อขายมีประสิทธิภาพ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปรวมทั้งการร่วมมือศึกษาและลดอุปสรรคและเงื่อนไขของกฎเกณฑ์การลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งเงื่อนไขการลงทุนของผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. สภาพคล่อง (Liquidity)
        บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสภาพคล่องในการซื้อขาย โดยได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยการสนับสนุนให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) จากสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนสถาบันที่มีศักยภาพ เพื่อทำหน้าที่ดูแลการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีสภาพคล่องอยู่เสมอ ทำให้ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมั่นใจว่าจะสามารถซื้อและขายอนุพันธ์ได้ตามต้องการ
4. การเผยแพร่ความรู้และการประชาสัมพันธ์ (Education and Public Relations)
        การเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุพันธ์เป็นมาตรการสำคัญที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงผู้ลงทุนกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับอนุพันธ์ผ่านทางกิจกรรม สัมมนา และการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

สมาชิกภาพองค์กรระหว่างประเทศ

สมาคมผู้ประกอบการตลาดออปชั่นนานาชาติ
(The International Options Markets Association – IOMA)
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เข้าเป็นสมาชิกในปี 2549
สมาคมผู้ประกอบการตลาดซื้อขายล่วงหน้า
(Futures Industry Association – FIA)
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เข้าเป็นสมาชิกในปี 2549
สมาพันธ์ผู้ประกอบธุรกิจด้านอนุพันธ์ สาธารณรัฐสวิตเซอร์แลนด์
(The Swiss Futures and Options Association – SFOA)
บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ เข้าเป็นสมาชิกในปี 2551

จาก : http://www.tfex.co.th/th/about/glance.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s