ตลาดหลักทรัพย์

อาณาจักรดัชนีราคาหุ้น

เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

วิสัยทัศน์และค่านิยม

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจ โดยได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2542

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจที่มีศักยภาพ มีนวัตกรรม หรือบริษัทที่ได้รับการร่วมลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน

ค่านิยม

  • มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทจดทะเบียน (Focus)
  • มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ (Accountable)
  • มีการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายการเติบโตของบริษัทจดทะเบียน (Networking)
  • มีความตั้งใจและกระตือรือร้นอย่้างสม่ำเสมอ (Zealous)
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation)

เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนใน mai มีค่านิยมดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จึงได้จัดตั้ง mai FANZI Club เพื่อเป็นเวทีีกลางสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนใน mai ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ รวมถึงเป็นเวทีที่จะใช้แลกเปลี่ยน ความรู้ ด้านการบริหารจัดการ จากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม mai FANZI Club 2548 – 2550

 

จาก: http://www.set.or.th/th/about/overview/about_mai_vision.html

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s