ตลาดหลักทรัพย์

อาณาจักรดัชนีราคาหุ้น

คณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจำนวนทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบด้วย

  1. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน
  2. บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งจากบริษัทสมาชิก จำนวนไม่เกิน 5 ท่าน
  3. ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการทั้ง 10 ท่านตามข้อ 1 และ 2

โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่มิใช่ผู้จัดการทั้ง 10 ท่านนี้ ให้ดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี และเมื่อครบกำหนดอาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ สำหรับผู้จัดการนั้นให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปีและอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ภายใน ขอบเขตของกฎหมาย รวมทั้งเป็นผู้กำหนดระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปอย่างมีระเบียบ แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมบริษัทสมาชิก และ/หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้

ในการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์นั้น ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับนโยบายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ไปดำเนินการให้บรรลุสำเร็จตามนโยบายนั้น โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการเสนอร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์พิจารณา หากระเบียบข้อบังคับใดอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยตรง ก็อาจลงมติกำหนดออกมาเป็นระเบียบปฏิบัติได้เลย ส่วนข้อบังคับหรือระเบียบใดที่พระราชบัญญัติ หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก.ล.ต. อนุมัติ ก็ต้องดำเนินการตามนั้น

ฝ่ายบริหารมีผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์ตามนโยบายที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียด โครงสร้างการบริหารงานของตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ โครงสร้างองค์กร

รายชื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
sompol นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. (662) 229-2000 ต่อ 2568-74
Fax. (662) 654-5437
pattera นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ 
รองประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 989  อาคารสยามทาวเวอร์ ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. (662) 657-7700
Fax. (662) 657-7777
Mrs.Kaisri นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร 
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 48
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. (662) 677-2000
Fax. (662) 677-2222
Chaipatr นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา 
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. (662) 695-5052
Fax. (662) 631-1761
paiboon นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์์ ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. (662) 633-6462
Fax. (662) 633-6490
Yothin นายโยธิน เนื่องจำนงค์
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 68/46 หมู่ 8 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel. (662) 897-2250-1
Fax. (662) 897-2531
Rapee นายรพี สุจริตกุล 
กรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. (662) 229-2000 ต่อ 2568-74
Fax. (662) 654-5437
Sasitorn นางศศิธร พงศธร
กรรมการ
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่ีงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. (662) 359-0000 ต่อ 2001
Fax. (662) 677-7223
Subhak ดร.สุภัค ศิวะรักษ์
กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Tel. (662) 638-8031
Fax. (662) 657-3262
Suthep นายสุเทพ พีตกานนท์ 
กรรมการ
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 – 17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Tel. (662) 287-6913
Fax. (662) 287-6001
Charamporn นายจรัมพร โชติกเสถียร 
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Tel. (662) 229-2000 ต่อ 2392
Fax. (662) 654-5631

 

 

 

จาก :

http://www.set.or.th/th/about/overview/board_p1.html

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s