ตลาดหลักทรัพย์

อาณาจักรดัชนีราคาหุ้น

หลักคำสอน

     01

 1. พระคริสตธรรมคัมภีร์ หรือพระคัมภีร์ (Holy Bible)

      เป็นหลักคำสอนหรือคู่มือในการดำเนินชีวิตของคริสตชน เชื่อว่า พระเจ้าทรงดลใจให้ผู้ประกาศพระวจนะของพระองค์ โดยบุคคลหลากหลาย ต่างยุค ต่างสมัย ต่างอาชีพ ตั้งแต่ กษัตริย์, ธรรมาจารย์, ปุโรหิต, สานุศิษย์, ชาวประมง และสามัญชนผู้มีใจศรัทธาได้เขียนขึ้น พระคัมภีร์มีสองภาค 

2. หลักคำสอนในชีวิตประจำวัน ที่มาจากพระคัมภีร์เดิม ( ภาคพันธสัญญาเดิม)

    พระคัมภีร์เดิม กล่าวสอนเรื่อง บัญญัติ ๑๐ ประการ  เพื่อการปฏิบัติของมนุษย์ที่พึงมีต่อพระเจ้า และมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง เพื่อความผาสุกของชีวิตเมื่อปฏิบัติตามหลักคำสอน
    พระเจ้าตรัสถ้อยคำทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า เราคือพระยาห์เวห์ ( หรือพระเยโฮวาห์) พระเจ้า ของท่าน เป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส 

1. ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา 

2. ท่านต้องไม่ทำรูปปฏิมา ( รูปเคารพ) สำหรับตน

3. ท่านต้องไม่กล่าวพระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสม

4. จงระลึกถึงวันสะบาโตว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

5. จงนับถือบิดามารดา

6. อย่าฆ่าคน

7. อย่าล่วงประเวณี

8. อย่าลักขโมย

9. อย่าเป็นพยานเท็จให้ร้ายเพื่อนบ้าน

 10. อย่าโลภ มักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน 

3. ศาสนาคริสต์มีรากฐานความเชื่อเรื่อง “ พระเจ้า” 

ที่มีความสัมพันธ์แบบตรีเอกานุภาพ คือ พระบิดา (The Father : พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลก ) พระบุตร (The Son : พระเยซูคริสต์มาไถ่บาปมนุษย์ ) และพระวิญญาณบริสุทธิ์(The Holy Spirit : พระจิตเจ้า สถิตในจิตวิญญาณของผู้เชื่อศรัทธาทุกคน) เป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน

4. หลักคำสอนที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์

พระองค์มามิใช่เพื่อทำลายบทบัญญัติหรือคำสอนดั้งเดิม แต่พระองค์มาเพื่อทำให้บท บัญญัตินั้นสมบูรณ์โดยได้สอนถึง 

        1 ) บัญญัติแห่งความรัก

“ ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน นี้คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก 

         2 ) ความสุขแท้จริง

        พระ เยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมายจึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า

ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข                                       เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข                             เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน

ผู้ที่มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข                                  เพราะเขาจะได้ รับแผ่นดินเป็นมรดก

ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็                     เพราะเขาจะอิ่ม

ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข                                        เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข                                       เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข                                          เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s