ตลาดหลักทรัพย์

อาณาจักรดัชนีราคาหุ้น

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล ฝ่ายขายธุรกิจข้อมูล (1 อัตรา)
 Risk Operation (1 Position)
 Officer / Senior Officer – Investor Services – ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ – ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน
 Supervisor – ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน-ต่างประเทศ
 Analyst-Listed Company Development ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน (1 Position)
 หัวหน้างาน – ส่วนมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ (1 Position)
 Deputy Head-Library (1 Position)
 ลูกจ้างชั่วคราว (Outsource Staff -Contract 6 months): ฝ่ายการเงินและบัญชี (1 Position)
 Head – Derivatives (1 Position)
 Supervisor Quality Assurance / IT Management Department (1 Position)
 Senior or Officer – Planning & Budgeting  / Finance & Accounting Department (1 position)
 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง Outsource Staff – Fund Services Dept. (1 position – Contract 6 months)สมัครผ่าน E- Mail to : Recruit@set.or.th

รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูล ฝ่ายขายธุรกิจข้อมูล (1 อัตรา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดเก็บข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อระบบเผยแพร่ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบซื้อขาย ระบบงานหลังการซื้อขาย เป็นต้น
 • ข้อมูลรายละเอียดบริษัท
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กรรมการ การลงทุน การเปลี่ยนแปลงทุน
 • ข้อมูลงบการเงิน เพื่อนำไปคำนวณสถิติและอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีบัญชี / บริหารทั่วไป / การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ พร้อมจะเรียนรู้งาน
 • มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน และตลาดทุน
 • TOEIC : 500 Up
 •  ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์คุณสมบัติ:
  • อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
  • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office และพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ดูแล และบริหารจัดการฐานทะเบียนผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  • ดูแลและพัฒนาระบบ Investor Portal ซึ่งระบบที่เปิดบริการข้อมูลผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต

   

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ – ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • วิเคราะห์และพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่ยื่นคำขอให้รับบริษัทและหลักทรัพย์ต่างๆ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • ประสาน ติดตาม รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา รวมถึงการรับฟังประเด็นข้อติดขัดของบริษัทจดทะเบียนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อลดอุปสรรค สร้างคุณค่าเพิ่ม และเป็นประโยชน์ในการเป็ฯบริษัทจดทะเบียน
  • วิเคราะห์และติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนดูแลคุณสมบัติในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน
  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเผยแพร่และการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นมาตรฐานมีประสิทธิภาพ

  คุณสมบัติ:

  • ปริญญาตรี / โทสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน เช่น วาณิชธนกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนในเกณฑ์ดี
  • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี ฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน-ต่างประเทศหน้าที่ความรับผิดชอบ:
   • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทต่างประเทศที่มีศักยภาพเพื่อจัดทำฐานข้อมูลบริษัทเป้าหมายในการชักชวนให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   • เข้าพบเพื่อชักชวนบริษัทต่างประเทศเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง ติดตามความคืบหน้า ให้คำแนะนำปรึกษา และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นประเด็นติดขัดในการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   • จัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนให้แก่บริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
   • รวบรวม วิเคราะห์ และ จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ของประเทศเป้าหมาย

   คุณสมบัติ:

   • ปริญญาโทสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจการเงิน เช่น วาณิชธนกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีทักษะภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน ทั้งการพูดและการเขียนในเกณฑ์ดี
   • สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี
   • มีความคล่องตัวในการเดินทางต่างประเทศ
   • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือล้น ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียนหน้าที่ความรับผิดชอบ:
    • วิเคราะห์และเยี่ยมพบบริษัทจดทะเบียนเพื่อเข้าใจลักษณธ/ภาพรวมการประกอบธุรกิจ  รวมถึงนโยบายและเป้าหมายธุรกิจ
     เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมที่เหมาะสมผ่าน ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่บริษัท
     และรับทราบประเด็น ข้อติดขัด และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการเป็นบริษัทจดทะเบียน
    • ติดต่อ / ให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนในลักษณะ Investment Banking เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้ประโยชน์จากตลาดทุน  การใช้เครื่องมือทางการเงิน
    • ประสานงานในประเด็นข้อติดขัด และบริการอื่นที่บริษัทจดทะเบียนต้องการเพิ่มเติมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
    • จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริษัทจดทะเบียนเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนมากขึ้นและกิจกรรมอื่นที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่บริษัทจดทะเบียน

    คุณสมบัติ:

    • Bachelor’s Degree or higher in Finance, Banking, Accounting, Economics or Marketing
    • At least 1 year working experience in related field i.e. capital market and investment banking
    • Strong communication, interpersonal and analytical skills
    • Good command of English
    • Computer literacy in MS Office is essential other program such as Photoshop is a plus
    • Team player attitude with enthusiasm and energeticลูกจ้างชั่วคราว Outsource Staff
     Fund Services Dept. (Contract 6 months)

     (1 position)

     คุณสมบัติ:

     • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ / บัญชี / การเงิน / เศรษฐศาสตร์ / การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
     • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel / PowerPoint และ Microsoft Outlook ในระดับดี
     • มีทักษะในการสื่อสารดี
     • มีความละเอียด รอบคอบ และมีวินัยในการทำงาน สนใจ ใฝ่เรียนรู้
     • มีประสบการณ์การทำงานทะเบียนกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     หน้าที่ความรับผิดชอบ:

     • ดูแลฐานทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
     • ดูแลงานทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้แก่ ปรับยอดเงินนำส่งรายสมาชิก
     • จัดทำเช็คและรายงานสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ และโอนย้ายกองทุน
     • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
     • ให้บริการลูกค้า ทางโทรศัพท์ เพื่อติดตามเอกสาร หรือชี้แจงในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s