ตลาดหลักทรัพย์

อาณาจักรดัชนีราคาหุ้น

ขั้นตอนการซื้อขาย

Inv_KnowTheMarket_FinMar-04

ตลาดการเงิน (Financial Market) คือ ตลาดที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินเหลือกับผู้ที่ต้องการเงิน โดยเป็น
แหล่งที่ผู้มีเงินเหลือและผู้ที่ต้องการเงินมาพบและตกลงซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินรูปแบบต่างๆ ระหว่างกัน
 

         กล่าวคือ เป็นตลาดที่อำนวยความสะดวกในการโอนหรือเปลี่ยนมือของหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น
         โดยเราสามารถแบ่งตลาดการเงินออกเป็น 2 ประเภท คือ…

         เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง
ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ระยะสั้น และบัตรเงินฝาก ฯลฯ
เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
ถือว่าเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวขององค์กรผู้ออกตราสารนั้นๆ เพื่อนำไปใช้ใน
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การขยายธุรกิจของผู้ประกอบกิจการเอกชนหรือการลงทุน
ด้านสาธารณูปโภค ของภาครัฐบาล ฯลฯ
         โดยผู้ที่ต้องการระดมเงินทุนจะออกหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินในตลาดทุน เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้    พันธบัตรรัฐบาล หน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ เพื่อขายให้กับบุคคลภายนอกเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือขาย
ให้กับประชาชนทั่วไปใน “ตลาดแรก” (Primary Market) โดยมี “ตลาดรอง” (Secondary Market) ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อทำหน้าที่เสริมสภาพคล่องให้แก่หลักทรัพย์ที่ผ่านการจองซื้อในตลาดแรก ให้สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์ได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ในตลาดแรกว่าจะสามารถขายหลักทรัพย์นั้นเพื่อเปลี่ยนกลับคืน
เป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ
 

         อย่างไรก็ตาม ตลาดรองสามารถแบ่งตามลักษณะการจัดตั้งได้เป็น “ตลาดรองที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ”
(Organized Market)
 และ “ตลาดรองที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ” (Over-the-Counter: OTC)
ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายจะเจรจาและตกลงซื้อขายกันเอง ไม่มีตัวกลางคอยควบคุมดูแลการซื้อขาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับ
ผู้ลงทุนเหมือนตลาดที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ซึ่งคำว่า “ทางการ” หรือไม่นั้น อาจพิจารณาในด้านของระบบการซื้อขาย
และความเป็นมาตรฐานต่างๆ 

http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1760&Itemid=1535

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s